Dokumentpakken

Dokumentpakken i Posten signering er basert på ASiC‑E standarden (Associated Signature Containers, Extended form). Profilen er lagd for å ligne på den som er brukt for Digital postkasse til innbyggere. Les mer om profilen som er benyttet for ASiC i slutten av dette dokumentet.

Innhold

Pakken er i ZIP-format, og inneholder:

 • dokumentet som skal signeres (en PDF eller ren tekstfil)
 • filen manifest.xml som beskriver metadata for dokumentet (emner, hvem som skal signere osv.)
 • filen META-INF/signatures.xml som er signaturen over hele dokumentpakken.

Dokument

For informasjon om dokumentbegrensninger, se Dokumentformat. Denne filen refereres til med det påkrevde href-attributtet i document-elementet i manifest.xml. Se eksempler for signeringsoppdrag i direkteflyt og signeringsoppdrag i portalflyt.

Manifest

Filen manifest.xml følger skjemaet direct-and-portal.xsd, som igjen importerer direct.xsd og portal.xsd.

Se hvordan man man oppretter oppdrag i direkteflyt og portalflyt for eksempler på forskjellige måter elementene kan bygges opp.

Signaturer

Filen signatures.xml følger skjemaet http://uri.etsi.org/2918/v1.2.1#. Se Thirdparty (katalog) for kopier av de relevante standardskjemaene.

Eksempel på komplett signatures.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<XAdESSignatures xmlns="http://uri.etsi.org/2918/v1.2.1#">
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      <Reference Id="ID_0" URI="document.pdf">
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <DigestValue>LPJNul+wow4m6DsqxbninhsWHlwfp0JecwQzYpOLmCQ=</DigestValue>
      </Reference>
      <Reference Id="ID_1" URI="manifest.xml">
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <DigestValue>xTqm6xkL7NOjnf5oYa+m0+XKzq1cwWMkcoESLa+/Lko=</DigestValue>
      </Reference>
      <Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
        <DigestValue>cV6hPhJ6f8hnl0J9czhubj08rWhJmzCQsomxODfYyYM=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>VTc0CBKyuDD0DRsJx7JJf6c2iH+TndFcx1aj0nP99snV6magufrPR8JSYadWIn4QICpHFcpAp5s+
      XgIY9jfkAVLtAbiko9VcRpSopP1zj6tM3lrSaoo/lBKP0rWNZCQiNgw8f3pkGbi1bUKVwhbRI4XF
      +bc2rZiZoaWgOByhsFZ25hWrl+GgC3PNsEzA+WN3JbGAq00xtKudRG1vMjdjfsGtmvFYVQ0xQlUY
      5Vxdfovoia3x6zm5zbHWRQdVoUTS3vv5Mv6GAs7JAnDwSNxRVSizN5QB6xB60xRn+BFwdVedQTMa
      cuReWIxY2r8yocS9MAZxFG+4SAHGxjJkNkglHg==
    </SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>MIIDYzCCAkugAwIBAgIEIyZ/HzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBiMQswCQYDVQQGEwJOTzELMAkGA1UE
          CBMCTk8xDTALBgNVBAcTBE9zbG8xETAPBgNVBAoTCEF2c2VuZGVyMREwDwYDVQQLEwhBdnNlbmRl
          cjERMA8GA1UEAxMIQXZzZW5kZXIwHhcNMTQwNTIwMTIxMDA3WhcNMTUwNTE1MTIxMDA3WjBiMQsw
          CQYDVQQGEwJOTzELMAkGA1UECBMCTk8xDTALBgNVBAcTBE9zbG8xETAPBgNVBAoTCEF2c2VuZGVy
          MREwDwYDVQQLEwhBdnNlbmRlcjERMA8GA1UEAxMIQXZzZW5kZXIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
          A4IBDwAwggEKAoIBAQCOq505/fn9fDCZjvMlSWJNEj0kVLeFo233MEfhOUOhU44Q7ClGLJfEIdMr
          ZCzWR58Eo8Fn90bEIosI8rCvw8XsNaDaeVgZ3PDtXTuA8luL/IphWXfuHxdmFm3LPD0XIQS+V8pg
          J215NIScrZGkgBKjb7uVo+usGYUpqkbjl5kctTziRZo0k2i73iJd1+DjPGZ2OzAR1lMb8EEWheiX
          qE+pRwpHQOkMiRlNrZxDD1mTJR2RLYYp/guW93YbIgJv4mhV3ZpJL8idU2YECkM5p6Wg2wfznCyx
          ZU0E5Us4SvuDPrg48ELe140AtXQb8xyuGrLhCm5JyHhAFJM0IoiGQwqPAgMBAAGjITAfMB0GA1Ud
          DgQWBBSpQuhFDLFSUauhNrCbx+g8QXv9oTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAHAENC+ZsxNSXOb6D
          e90uHqkEJFFZF3CfdtRHx23s2wjDFJI4CEY8WHsOD90ynOyDZV/sWcu1Emi1nZ7rEdtt/wKfhIdI
          CBzZ+GkU04niu+jpM9OCk1JS1LU+e+ljz6ZL7OZVegTE6tLI8JwfInf7dBjSBnf69Gs4xRK/TmO5
          i5KipdivkTGXJCaLf8lwFM3bxM5t0H8AzbrHc0JVVTTXHjbIvgg7JhFuiC1z1vM6hsplOysb9gFP
          89AvNttWcdSb0rQAVz0rjl+GKzM07Aw4tYBl8j42POtjMCjV5e0TCeNfLfnZ3r9DCSUNlAwhisoX
          l5gXsb+YU/RPOlg+xh5xRA==
        </X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
    <Object>
      <QualifyingProperties xmlns="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
                 xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Target="#Signature">
        <SignedProperties Id="SignedProperties">
          <SignedSignatureProperties>
            <SigningTime>2015-11-25T15:45:42.115+01:00</SigningTime>
            <SigningCertificate>
              <Cert>
                <CertDigest>
                  <ns2:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                  <ns2:DigestValue>6Gko40cr8upGenUAxIT6bBVcRfo=</ns2:DigestValue>
                </CertDigest>
                <IssuerSerial>
                  <ns2:X509IssuerName>CN=Avsender, OU=Avsender, O=Avsender, L=Oslo, ST=NO, C=NO</ns2:X509IssuerName>
                  <ns2:X509SerialNumber>589725471</ns2:X509SerialNumber>
                </IssuerSerial>
              </Cert>
            </SigningCertificate>
          </SignedSignatureProperties>
          <SignedDataObjectProperties>
            <DataObjectFormat ObjectReference="#ID_0">
              <MimeType>application/pdf</MimeType>
            </DataObjectFormat>
            <DataObjectFormat ObjectReference="#ID_1">
              <MimeType>application/xml</MimeType>
            </DataObjectFormat>
          </SignedDataObjectProperties>
        </SignedProperties>
      </QualifyingProperties>
    </Object>
  </Signature>
</XAdESSignatures>

Standarder brukt i dokumentpakken

Integriteten til dokumenter og metadata i signeringstjenesten skal kunne valideres mange år etter mottak. Det er ivaretatt ved at informasjonen pakkes i en dokumentpakke som beskyttes med digitale signaturer som beskrevet nedenfor. I praksis er dette en zip-fil med en gitt struktur som inneholder en digital signatur over innholdet.

Standarder

Standard Dokument Versjon
ETSI, ETSI TS 102 918 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature [1] ETSI, 2013-06.
ETSI, ETSI TS 103 174 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASiC Baseline Profile [2] ETSI, 2013-06.
ETSI, ETSI TS 101 903 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) [6] ETSI, 2010-12.
ETSI, ETSI TS 103 171 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES Baseline Profile [7] ETSI, 2012-03.

ASiC-profil for dokumentpakken

Dokumentet pakkes i en dokumentpakke sammen med noe metadata i henhold til ASiC (ETSI TS 102 918) [1], og videre begrenset i henhold til profilen definert i Baseline Profile (ETSI TS 103 174) [2]. Ytterlige begrensninger følger nedenfor:

Krav Felt Kommentar
krav 6.1 [3] ASiC conformance Skal være “ASiC‑E XAdES”
krav 8.1 [4] ASiC‑E Media type identification Skal være “ASiC file extension is”.asice
krav 8.2 [4] ASiC‑E Signed data object Alle filer utenfor META-INF katalogen skal være signert.
krav 8.3.1 [5] ASiC‑E XAdES signature Det skal kun være en signatur i META-INF katalogen, med navn signatures.xml. Denne signaturen skal dekke alle andre filer i beholderen, og avsenderens virksomhetssertifikat skal benyttes for signering.
krav 8.3.2 [5] Requirements for the contents of Container” refererer til “6.2.2 punkt 4b) “META-INF/manifest.xml” if present […] i”ASiC”:etsi1 Denne filen skal ikke være tilstede.

Signatur i dokumentpakken

Dokumentpakken bør være signert av “Behandlingsansvarlig”, men kan signeres av “Databehandler”.

Signaturen skal være i henhold til XAdES (ETSI TS 101 903) [6] med basisprofilen definert i XAdES Baseline Profile (ETSI TS 103 171) [7] (B-Level Conformance). Ytterlige begrensninger følger nedenfor:

Krav Felt Kommentar
krav 5.1 [8] Algorithm requirements Signeringsalgoritmen skal være rsa-sha256. Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være sha256. Fingeravtrykksalgoritmen i CertDigest skal være sha1.
krav 6.2.1 [9] Placement of the signing certificate Alle sertifikater fra virkomhetsertifikatet og opp til og inkludert en tiltrodd rot skal være inkludert.
krav 6.2.2 [10] Canonicalization of ds:SignedInfo element Bør være xml-c14n11. Kan være REC-xml-c14n-20010315
krav 6.2.3 [10] Profile of ds:Reference element Alle dokumenter skal være med, og det er ikke lov med referanser utenfor dokumentpakken.
krav 6.2.4 [11] Transforms within ds:Reference element Alle fil-referansene skal være uten transform, og referansen til SignedProperties skal være REC-xml-c14n-20010315
krav 6.3.1 [11] Profile of xades:SigningCertificate element Ingen ytterlige begrensninger.
krav 6.3.2 [12] Profile of xades:SigningTime element Tidsangivelsen skal være korrekt innenfor +/- 5 sekunder.
krav 6.3.3 [12] Profile of xades:DataObjectFormat element Kun MimeType og ObjectReference skal være med.

Footnotes

[1](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf
[2](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf
[3]http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf#page=9
[4](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf#page=11
[5](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf#page=12
[6](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
[7](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf
[8]http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf#page=8
[9]http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf#page=10
[10](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf#page=11
[11](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf#page=12
[12](1, 2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf#page=13